محتوای آموزشی طرح تحول سلامت

 

- محتوای آموزشی دوره توانمند سازی کارشناسان بهداشت حرفه ای در طرح تحول سلامت

- محتوای آموزشی دوره توانمند سازی کارشناسان بهداشت حرفه ای در طرح تحول سلامت۱

- محتوای آموزشی دوره توانمند سازی کارشناسان بهداشت حرفه ای در طرح تحول سلامت ۲

- محتوای آموزشی دوره توانمند سازی کارشناسان بهداشت حرفه ای در طرح تحول سلامت ۳

- فرمت گواهی آموزش تئوری مراقبین

 

( متون آموزشی دوره های غیر حضوری مراقبین سلامت )

 

 

- محتوای آموزشی آزمون غیر حضوری خدمات نوین سلامت سالمندان مورخ ۱۲ و ۱۳دی ماه ۱۳۹۶

- محتوای آموزشی آزمون غیر حضوری خدمات نوین سلامت میانسالان مورخ ۱۴ و ۱۵ تیر ۹۶

- منابع مربوط به مبحث برنامه پیشگیری از حوادث در کلیه گروههای سنی مربوط به آزمون۱۷ و ۱۸ مهر ماه

- ترویج تغذیه با شیر مادر

- تغذیه بارداری و شیردهی

- متون آموزشی و سرفصل های  بیماری های منتقله از اب و غذا

 

- محتوای آموزشی بیماریهای زئونوز۱ (بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان)

- محتوای آموزشی بیماریهای زئونوز ۲(بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان)

 

- محتوای آموزشی کمکهای اولیه

- محتوای آموزشی سلامت جوانان

- محتوای آموزشی برنامه مدرسه مروج سلامت

- محتوای آموزشی اقدامات بهداشتی در شرایط اضطرار

- محتوای آموزشی آموزش بهداشت محیط

- محتوای آموزشی مهار اپیدمی استعمال دخانیات

- محتوای آموزشی نوجوانان آزمون ۷ مهرماه

- ادامه محتوای آموزشی آزمون ۷ مهر ماه ( رفتارهای پر خطر )

- محتوای آموزشی غیر واگیر آزمون ۱۷ مهر

- ادامه محتوای آموزشی غیر واگیر آزمون ۱۷ مهر

- محتوای آموزشی ۶ آبان ماه

- محتوای آموزشی ۱۷ آبان ماه

- محتوای آموزشی ۱۷ آیان ماه ۱

- محتوای آموزشی ۲۷ آبان ماه

- محتوای آموزشی مراقبین سلامت ۷ و ۸ دی ماه

- محتوای آموزشی آزمون ۶ و ۷ آذر

- محتوای آموزشی آزمون ۱۷ و ۱۸ آذر

- محتوای آموزشی آزمون ۲۹ و ۳۰ آذر ماه مراقبین سامت

- محتوای آموزشی آزمون ۴ و ۵ بهمن ماه

محتوای آزمون الکترونیکی ۲۶ بهمن ماه - پیشگیری از حوادث رانندگی در جوانان