قابل توجه متقاضیان اشتغال در برنامه پزشک خانواده شهری

 با توجه به نیاز نیروی انسانی در رشته های کارشناس مامایی ، پرستاری ، بهداشت عمومی(زن) ، آمار و مدارک پزشکی  و همچنین کاردان بهداشت  oواده ومامایی در برنامه پزشک خانواده خواهشمند است افرادی که در سایت کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی ثبت نام نموده اند در اسرع وقت با شرکت برنده مناقصه به نام شرکت خدماتی و بهداشتی درمانی گلبهار زاینده رودبه شماره تماس ۳۶۵۱۶۶۹۶-۳۶۵۱۷۳۳۳و به آدرس اصفهان-سپاهان شهر-چهارراه شاهد-مجتمع اداری پویا-بلوک C-طبقه دوم-واحد C21مراجعه فرمایید.