قابل توجه شرکت کنندگان در کارگاه پرسشنامه نویسی

کارگاه پرسشنامه نویسی از روز شنبه ۹۴/۸/۱۶ از ساعت ۱۲/الی۱۴ به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد. اطلاعات تکمیلی و شناسه های کاربری شرکت کنندگان طی نامه های شماره۶/۷۰۲۵ مورخ ۹۴/۸/۱۳ به واحدها و نامه شماره ۶/۷۰۲۶ مورخ ۹۴/۸/۱۳ به شبکه های بهداشت ارسال شده است.

شرکت کنندگان می توانند جهت اطلاع از جزئیات مربوطه به مکاتبات پیشگفت و یا به پیوست مراجعه نمایند.

نامه شبکه ها

نامه واحدها