فراخوان تعاونی های متقاضی شرکت در مناقصات واگذاری تامین مراقبت های اولیه سلامت در مناطق حاشیه شهر

 قابل توجه کلیه شرکت ها و تعاونی های متقاضی شرکت در مناقصات واگذاری تامین مراقبت های اولیه سلامت در مناطق حاشیه شهرها و سکونت گاه های غیر رسمی در استان اصفهان خواهشمند است درخواست های خود را جهت بررسی تا تاریخ ۲۰/۷/۹۴ به معاونت بهداشتی ارسال نمایید.