ستاد کنترل ومبارزه با سالک استانی

با توجه به اهمیت برنامه کنترل و مبارزه با سالک استان وبمنظوراتخاذ تدابیر لازم  برای سال جاری و سالهای آتی ومطابق مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان مورخ ۹۲/۱۲/۷  مبنی بر لزوم استمرار برنامه سالک در قالب ستاد کنترل ومبارزه با سالک تحت نظر استاندار محترم ،

 

 

 

 

اولین جلسه ستاد مذکور در تاریخ ۹۳/۴/۱۵ با حضور مدعویین پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وبا حضور معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری،مدیر کل محترم اموراجتماعی و فرهنگی ، مدیر کل محترم مرکز مدیریت بحران و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ومعاون محترم بهداشتی ریاست دانشگاه درسالن اجتماعات استانداری تشکیل گردید.

در این جلسه بر آموزش مردم و توانمندسازی آنها در خود مراقبتی، آمادگی مراکز برای درمان مبتلایان و توسعه تحقیقات در زمینه اثربخشی مداخلات پیش گیری و درمان تاکید شد.