ستاد اجرایی

 

 

معرفی

مصوبات ستاد اجرایی جلسه اول 

مصوبات ستاد اجرایی جلسه دوم 

مصوبات ستاد اجرایی جلسه سه 

مصوبات ستاد اجرایی جلسه چهار

مصوبات ستاد اجرایی جلسه پنجم

مصوبات ستاد اجرایی جلسه ششم 

مصوبات ستاد اجرایی جلسه هفتم

مصوبات ستاد اجرایی جلسه هشتم 

مصوبات ستاد اجرایی جلسه نهم 

مصوبات ستاد اجرایی جلسه دهم 

مصوبات ستاد اجرایی جلسه یازدهم 

مصوبات ستاد اجرایی جلسه دوازدهم

مصوبات ستاد اجرایی جلسه سیزدهم

مصوبات ستاد اجرایی جلسه چهاردهم

مصوبات ستاد اجرایی جلسه پانزدهم

مصوبات ستاد اجرایی جلسه شانزدهم 

مصوبات ستاد اجرایی جلسه هفدهم 

مصوبات ستاد اجرایی جلسه هیجدهم