ترویج تغذیه سالم در رادیواصفهان

روزهای پنج شنبه ساعت ۱۱-۱۰صبح  روش پخت و تهیه غذاهای بومی سالم استان  در صدای مرکز اصفهان

بمنظور فرهنگ سازی تغذیه صحیح با هدف کنترل و پیشگیری از بیماری های غیراگیر، کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه

مرکز بهداشت استان، روزهای پنج شنبه ساعت ۱۱-۱۰صبح  روش پخت و تهیه غذاهای بومی سالم استان را در صدای مرکز

اصفهان، برنامه هوای زندگی بیان می نماید.