برگزاری کارگاه "سلامت روان در دوران بارداری"

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، کارگاه "سلامت روان در دوران بارداری" در تاریخ ۹۷/۳/۲۹توسط واحد سلامت مادران گروه سلامت خانواده و جمعیت حوزه معاونت بهداشتی و با همکاری واحد سلامت روان این حوزه برگزار گردید.

در این برنامه یک روزه که جهت کارشناسان سلامت مادران، پزشکان هسته آموزشی و مربیان مامایی آموزشگاه بهورزی شبکه های تابعه برگزار گردید، مباحث مرتبط شا مل اختلالات روان در بارداری، اورژانس های اجتماعی وغربالگری بیماری روانی وهمسرآزاری(خشونت خانگی) توسط کارشناسان واحد سلامت روان و مبحث اورژانس های اجتماعی توسط کارشناس مسئول آسیب دیدگان اجتماعی اداره بهزیستی اصفهان ارایه گردید.