برگزاری کارگاه آموزشی ثبت اطلاعات بهداشت محیط در سامانه جامع بازرسی

کارگاه آموزشی ثبت اطلاعات بهداشت محیط در سامانه جامع بازرسی در روز یک شنبه مورخ ۳۱/۲/۹۶ با حضور :

مدیرگروه بهداشت محیط استان،کارشناسان  بهداشت محیط معاونت بهداشتی،رابطین سامانه جامع بازرسی و کارشناسان بهداشت آب و آموزش بهورزی کلیه شهرستان های استان در این معاونت برگزار گردید.

در این کارگاه حاضرین با مباحث ذیل آشنا شدند:

نحوه ثبت اطلاعات واحدها(تاسیسات ابرسانی)در سامانه با نحوه ثبت کلیه بازرسی ها در سامانه آشنا شود

نحوه انجام اقدامات قانونی بازرسی در سامانه

نحوه ثبت کلرسنجی و نمونه برداری آب در سامانه

نحوه گزارش گیری و آمارگیری در سامانه

نحوه ثبت اطلاعات جغرافیایی اماکن و مراکز در سامانه