برگزاری جلسه آموزشی "ترومبوز وریدی عمقی و اختلالات تیروئید در بارداری"

در تاریخ ۲خرداد ماه ۹۶ جلسه آموزشی ترومبوز وریدی عمقی و اختلالات تیروئید در بارداری ویژه کارشناسان ستادی برنامه سلامت مادران، مربیان مامایی آموزشگاه های بهورزی وپزشکان هسته های آموزشی شهرستان های تابعه در محل مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

در این برنامه سخنرانانی از اعضای هیئت علمی ضمن بیان اهمیت و فیزیوپاتولوژی ترومبوز وریدی عمقی و اختلالات تیروئید در بارداری، در خصوص تشخیص زودرس موارد فوق و مراقبت های لازم برای مادران باردار مبتلا، مباحث مشروحی را ایراد نمودند.