برنامه واحد آمار

 

mailمعرفی برنامه

mailاهداف برنامه

mailفرآیندهای برنامه

mailفرمهای مربوط به هر برنامه

mailشاخص های برنامه

mailچک لیست های نظارتی برنامه

mailفرمهای آماری برنامه

mailمتون آموزشی برنامه جهت کارکنان ستادی و محیطی

mailنقاط قوت و ضعف برنامه

mailاستراتژیهای برنامه

 

تماس با ما

اصفهان ، خیابان ابن سینا ، جنب بیمارستان امین ، حوزه معاونت بهداشتی

کد پستی : ۸۱۴۸۶۵۳۳۷۴

 

شماره تماس کلیه واحدها

 

پست الکترونیکی :

 

Health@mui.ac.ir