برنامه هفتگی رادیویی صدا و سیمای مرکز اصفهان

 

 

 

 

ایام هفته

تاریخ

عنوان

سخنران و کارشناس برنامه

شنبه

۱۱/۲/۹۵

سلامت دختران در دوره نوزادی

خانم راهله طغیانی، کارشناس مسئول واحد کودکان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه

یک شنبه

۱۲/۲/۹۵

سلامت زنان در دوره میانسالی

خانم نسیم روح پرور، کارشناس مسئول واحد میانسالان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه

دو شنبه

۱۳/۲/۹۵

سلامت زنان در دوره نو جوانی و جوانی

خانم دکتر شهناز کهن، عضو هیئت علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی

سه شنبه

۱۴/۲/۹۵

سلامت زنان در دوره سالمندی

خانم میترا بهشتی نژاد، کارشناس ارشد مامایی

چهار شنبه

۱۵/۲/۹۵

سلامت زنان در دوره بارداری

خانم پروین بهادران، عضو هیئت علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی