برنامه جامع درسی آموزش سلامت

عکس کتاب: 

فایل کتاب: 

کلید واژه: 

مدیریت - رهبری -آموزشی-برنامه ریزی-ارزشیابی-توانمندسازی-فناوری اطلاعات-ارتباطات-بازاریابی -حمایت -خودیادگیری

نویسنده: 

دکتر ناصر محمدی- دکتر شهرام رفیعی فر