برنامه آزمایشگاه مواد مخدر و روان گردان

 

 

 

mailمعرفی آزمایشگاه

mail اهداف آزمایشگاه

mail فرآیندهای آزمایشگاه

mail فرمهای مربوط به آزمایشگاه

mail شاخص های آزمایشگاه

mail چک لیست های نظارتی آزمایشگاه

mail فرمهای آماری آزمایشگاه

mail متون آموزشی آزمایشگاه جهت کارکنان ستادی و محیطی

mail گزارش پیشرفت آزمایشگاه در سال جاری

mail نقاط قوت و ضعف آزمایشگاه

mail استراتژیهای آزمایشگاه

 

تماس با ما

اصفهان ، خیابان ابن سینا ، جنب بیمارستان امین ، حوزه معاونت بهداشتی

کد پستی : ۸۱۴۸۶۵۳۳۷۴

 

شماره تماس کلیه واحدها

 

پست الکترونیکی :

 

Health@mui.ac.ir