انتصاب معاون اجرایی مرکز بهداشت استان

طی حکمی از سوی ریاست محترم مرکز بهداشت استان اصفهان ، جناب آقای دکتر غلامحسین صادقیان به عنوان معاون اجرایی مرکز بهداشت استان منصوب گردید.