اطلاعیه فراخوان جهت فعالیت شرکت ها و مؤسسات مشاوره ای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی

 

در راستای اجرای مواد ۲۴، ۲۵ و ۴۱ آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مبنی بر فعالیت شرکت ها و مؤسسات مشاوره ای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی، گروه مهندسی بهداشت محیط، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درنظر دارد در راستای قانون ذکر شده، نسبت به صدور مجوز به افراد واجد شرایط و با توجه به مفاد دستورالعمل شرکت ها و موسسات خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی، در شهر اصفهان و دیگر شبکه های تابعه اقدام نماید.

با توجه به دستوالعمل شرکت ها و موسسات مشاوره ای خود کنترلی و خود اظهاری (دریافت) واجدین شرایط می توانند تا تاریخ ۹۴/۱۱/۱۵ با مراجعه به گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه واقع در خیابان ابن سینا، جنب بیمارستان امین نسبت به دریافت شرایط صدور مجوز اقدام نمایند.