اطلاعیه جذب نیرو جهت برنامه تامین و ارتقاء مراقبتهای اولیه سلامت در کلانشهر اصفهان

باتوجه به اجرای برنامه تامین و ارتقاء مراقبتهای اولیه سلامت در کلانشهراصفهان از کلیه نیروهای متقاضی  شرکت در کلاسهای آموزشی پیش نیاز جهت جذب در این برنامه خواهشمند است در سایت کارآفرینی با آدرس karafarini.mui.ac.ir  از تاریخ ۹۵/۶/۷لغایت ۹۵/۶/۱۲ ثبت نام کنند.

لازم به ذکر است افرادی که در سال ۹۵ در سایت ثبت نام نموده اند نیاز به ثبت نام مجددنمی باشد.