اطلاعیه اعلام غیر قانونی بودن فروش، توزیع و استفاده از استریپ و کاست H.pyloyi.HCV,HBsAg,HIV

فایل پیوست: