ابلاغ دستورالعمل جدید برنامه مشارکت مردمی

پیرو ادغام برنامه مشارکت مردمی در گروه توسعه شبکه و برگزاری جلسه هماهنگی با کارشناسان مسئول برنامه ، دستورالعمل جدید برای برنامه های مشارکت مردمی با تغییرات عمده ای به شبکه های بهداشت و درمان ابلاغ گردید .

ضمناً بنابر گفته آقای خسروی کارشناس محترم گروه توسعه شبکه روند اجرای برنامه های آموزشی ،ثبت آموزش رابطین در دفاتر پویایی آموزش بهداشت ،اصلاح فرم ها و اصلاح چک لیستها به زودی تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد .

جهت دریافت فایل جدید برنامه شمارکت مردمی به قسمت آئین نامه ها و دستورالعمل ها مراجعه نمائید .