رفتن به محتوای اصلی
x

پایش مدیریتی تیم فنی مرکز بهداشت استان به سرپرستی دکتر گله داری معاون بهداشتی به همراه دکتر زینلیان معاون فنی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

این بازدید، روز سه شنبه مورخ 1401/05/11 انجام شد و ضمن بررسی عملکرد واحدهای فنی مرکز بهداشت شهرستان نجف آباد و شاخص های مربوطه، فعالیت های واحدهای محیطی در مراکز شهری و روستایی مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.
در نهایت در جلسه جمع بندی با حضور مدیر و معاون بهداشتی و مسئولین واحدهای فنی شبکه و حوزه معاونت بهداشتی، راهکارهای ارتقاء وضعیت موجود و مشکلات برنامه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.